ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	10 ຄຳທຳນວາຍສະທ້ານໂລກ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: 10 ຄຳທຳນວາຍສະທ້ານໂລກ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ມີຄຳທຳນວາຍ10ປະການທີ່ຈະເກີດຂື້ນໃນອະນາຄົດກ່ອນທີ່ໂລກຈະເຖິງຈຸດສິ້ນສຸດ ບາງເຫດການກໍ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຮຽບຮ້ອຍແລ້ວແຕ່ບາງເຫດການກໍ່ກຳລັງເກີດຂື້ນແລະບາງເຫດການກໍ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເກີດຂື້ນເທື່ອ
ຫົວຂໍ້: ການປະກາດ
ປະເພດ: ບົດຄວາມ ຈຳນວນໜ້າ: 3 ຂະໜາດເອກະສານ: