ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	1ຕີໂມທຽວ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: 1ຕີໂມທຽວ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ຕີໂມທຽວ
ຜູ້ຂຽນ: ໂປໂລ
ຄຳອະທິບາຍ: ຈົດໝາຍສະບັບທີໜຶ່ງຂອງໂປໂລຂຽນໄປເຖິງຕີໂມທຽວມີຈຸດສຳຄັນສາມຢ່າງຄືເຕືອນເຖິງຄຳສອນຜິດທີ່ເກີດຂຶ້ນມນຄຣິສຕະຈັກ,ໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການປົກຄອງໃນຄຣິສຕະຈັກແລະແນະນຳຕີໂມທຽວວ່າການເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ທີ່ດີຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 7 ຂະໜາດເອກະສານ: