ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ໂຊໂລໂມນແລະຄົນອື່ນໆ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະຄຳສຸພາສິດ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ສຸພາສິດ
ຜູ້ຂຽນ: ໂຊໂລໂມນແລະຄົນອື່ນໆ
ຄຳອະທິບາຍ: ແມ່ນບົດທີ່ຮວບຮວມເອົາຄຳສອນຕ່າງໆທາງສິນທຳແລະທາງສາສະໜາໃນຮູບແບບຄຳຄົມແລະຄຳສຸພາສິດ ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອການດຳເນີນຊີວິດທີ່ດີຖືກຕ້ອງໃນທາງຂອງພຣະເຈົ້າ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 27 ຂະໜາດເອກະສານ: