ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ດຣ.ເຄີຕິສ ຮັດສັນ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ປັດໃຈສີ່ຢ່າງທ່ານຕ້ອງຍອມຮັບເພື່ອບັນລຸເຖິງສະຫວັນຊັນຟ້າ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃຫມ່
ຜູ້ຂຽນ: ດຣ.ເຄີຕິສ ຮັດສັນ
ຄຳອະທິບາຍ: ບົດຮຽນນີ້ເວົ້າເຖິງປັດໃຈສີ່ຢ່າງທີ່ເຮົາຕ້ອງຍອມຮັບເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ໄປສະຫວັນ ເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດເຊິ່ງເຮົາຈະຖິ້ມຂໍ້ໃດຂໍ້ໜຶ່ງບໍ່ໄດ້
ຫົວຂໍ້: ສາສະໜາສາດ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 4 ຂະໜາດເອກະສານ: