ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ດຣ. ບິວສ ໄບຣທ (2)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຫຼັກຂ້ໍຄິດທີ່ຖ່າຍທອດຕ່ໍໄປໄດ້ ເຫຼັ້ມທີ 3
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຜູ້ຂຽນ: ດຣ. ບິວສ ໄບຣທ
ຄຳອະທິບາຍ: ໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້ຈະສອນໃຫ້ເຮົາຮູ້ເຖິງເຄັດລັບແຫ່ງຊີວິດຄຣິສຕຽນ ໂດຍການດຳເນີນຊີວິດດ້ວຍກັນກັບພຣະວິຍານບໍລິສຸດນຳ ໃຫ້ພຣະເຢຊູຄອບຄອງບັນລັງຊີວິດເຮົາ ເຮົາຈະໄດ້ຮັບໄຊະຊະນະ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 44 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຫຼັກຂໍ້ຄິດທີ່ຖ່າຍທອດຕໍ່ໄປໄດ້ ເຫຼັ້ມທີ່ 3
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຜູ້ຂຽນ: ດຣ. ບິວສ ໄບຣທ
ຄຳອະທິບາຍ: ໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້ຈະສອນໃຫ້ເຮົາຄົ້ນພົບວິທີທີ່ຈະຮູ້ຊຶ້ງເຖິງການເຕັມລົ້ນດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໃນຊີວິດເຮົາ,ເລື່ອງຂອງພຣະວິຍານບໍລິສຸດຊ່ວຍໃຫ້ການດຳເນີນຊີວິດເຮົາບໍ່ມີຄວາມພ່າຍແພ້ຫຼືທໍ້ແທ້ໃຈອີກຕໍ່ໄປ
ຫົວຂໍ້: ວິທີທີ່ຈະມີຊີວິດທີ່ຮູ້ຊຶ້ງເຕັມລົ້ນໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 29 ຂະໜາດເອກະສານ: