ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ດຣ.ວິລລຽມ ອາຣ.ໄບຣທ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ທ່ານເຄີຍໄດ້ຍິນຄວາມຈິງສີ່ປະການຫຼືຍັງ?
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຜູ້ຂຽນ: ດຣ.ວິລລຽມ ອາຣ.ໄບຣທ
ຄຳອະທິບາຍ: ເວົ້າເຖິງຄວາມຈິງສີ່ປະການທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອ່ານມີຄວາມສຳພັນກັບພຣະເຈົ້າໄດ້ ໂດຍຜ່ານການຕ້ອນຮັບອົງພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 7 ຂະໜາດເອກະສານ: