ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ດອນ ເຟລມມິ່ງ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຄູ່ມືສັບພຣະຄຳພີ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີເດີມແລະພຣະຄຳພີໃໝ່
ຜູ້ຂຽນ: ດອນ ເຟລມມິ່ງ
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຄູ່ມືທີ່ໄດ້ຮວບຮວມຄວາມຮູ້ດ້ານຕ່າງໆຂອງພຣະຄຳພີ ມີຄຳອະທິບາຍແລະຂໍ້ພຣະຄຳພີທີ່ກຽ່ວຂ້ອງ ຊ່ວຍໃຫ້ການສຶກສາຮຳ່ຮຽນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມສະດວກຂຶ້ນ
ຫົວຂໍ້: ຊື່ແລະສັບຕ່າງໆໃນພຣະຕຳພີ
ປະເພດ: ຄູູ່ມື ຈຳນວນໜ້າ: 474 ຂະໜາດເອກະສານ: