ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ດາວິດແລະຄົນອື່ນໆ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະຄຳເພງສັນລະເສີນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ເພງສັນລະເສີນ
ຜູ້ຂຽນ: ດາວິດແລະຄົນອື່ນໆ
ຄຳອະທິບາຍ: ເພງສັນລະເສີນຂຽນຂຶ້ນຈາກປະສົບການແຫ່ງຄວາມທຸກຍາກລຳບາກແລະພຣະເຈົ້າຊົງໜຸນໃຈແລະຊ່ວຍກູ້ ແລະຂຽນຂຶ້ນເພື່ອຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນແລະນະມັດສະການພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 116 ຂະໜາດເອກະສານ: