ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ນໍມັນ ວາຣັນ (4)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ທາງສູຊີວິດໃໝ່
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃຫມ່
ຜູ້ຂຽນ: ນໍມັນ ວາຣັນ
ບ່ອນພີມ: I N C
ຄຳອະທິບາຍ: ໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້ໄດ້ກ່າວເຖິງມະນຸດທີ່ເປັນຄົນບາບຕ້ອງຖືກລົງໂທດຫຼືຈະເລືອກທາງແຫ່ງຄວາມລອດຂອງພຣະເຈົ້າມີຮູບພາບແລະຂໍ້ພຣະຄຳພີມາອະທິບາຍແລະແນະນຳວ່າເຮັດແນວໃດທີ່ເຮົາຈະເປັນຄຣິສຕຽນທີ່ເຂັ້ມແຂງໄດ້
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ຄູມື ຈຳນວນໜ້າ: 26 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ບາດກ້າວທີໜຶ່ງ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຜູ້ຂຽນ: ນໍມັນ ວາຣັນ
ບ່ອນພີມ: Alliance Publishers INC.
ຄຳອະທິບາຍ: ໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້ເປັນຄູ່ມືທີ່ມີເນື້ອຫາທີ່ສຳຄັນສຳລັບຜູ້ສອນເຊັ່ນທາງສູ່ຊີວິດຫົນທາງຂ້າງໜ້າແລະບົດແນະນຳມີປະໂຫຍດສຳລັບສອນຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃໝ່ເພື່ອໃຫ້ເຂົາມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ຫົວຂໍ້: ສາສະໜາສາດ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 40 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ບົດແນະນຳຮ່າງການຮຽນພຣະຄຳພີ15ຂໍ້ໃນຫຼັກການຂອງຄຣິສຕຽນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ:
ຜູ້ຂຽນ: ນໍມັນ ວາຣັນ
ບ່ອນພີມ: Alliance Publishers INC
ຄຳອະທິບາຍ: ການຮຽນພຣະຄຳພີເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນແລະຈຳເປັນສຳລັບຄຣິສຕຽນທຸກຄົນເພື່ອຈະໄດ້ມີຄວາມເຊື່ອທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະປະກາດໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ ໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້ຈ່ຶງເຕັມໄປດ້ວຍເນື້ອຫາທີ່ສຳຄັນໃນພຣະຄຳພີທີ່ເຮົາຄວນຈະຮູ້
ຫົວຂໍ້: ສາສະໜາສາດ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 18 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຫົນທາງຂ້າງໜ້າ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຜູ້ຂຽນ: ນໍມັນ ວາຣັນ
ບ່ອນພີມ: Alliance Publishers INC.
ຄຳອະທິບາຍ: ໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້ເໝາະສົມສອນໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຊື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາໝັ້ນໃຈວ່າເຂົາເປັນຄຣິສຕຽນແທ້ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຂົາເຕີບໂຕໃນຄວາມເຊື່ອໂດຍການສຶກສາພຣະຄຳພີ,ການອະທິຖານແລະການໄປຮ່ວມກັບຄຣິສຕະຈັກ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 27 ຂະໜາດເອກະສານ: