ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຈອນ ອີ. ສຣອັກ,ນັກທຸລະກິດ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຫຼັກການກ່ຽວກັບເລື່ອງພຣະຄຸນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ສຸພາສິດ 16:15
ຜູ້ຂຽນ: ຈອນ ອີ. ສຣອັກ,ນັກທຸລະກິດ
ຄຳອະທິບາຍ: ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ກ່າວເຖິງພຣະຄຸນ ເພາະເຮົາມີຊີວິດຢູ່ໃນທຸກວັນນີ້ກໍ່ເພາະພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າແລະເຮົາສາມາດນຳໃຊ້ຫຼັກການນີ້ເພື່ອປະໂຫຍດຕໍ່ຜູ້ອື່ນແລະງານຮັບໃຊ້ໄດ້
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ບົດຄວາມ ຈຳນວນໜ້າ: 3 ຂະໜາດເອກະສານ: