ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ບຸລຸດ-ສະຕີ3ໂບດ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: 3ຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ-ອະທິບາຍ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຜູ້ຂຽນ: ບຸລຸດ-ສະຕີ3ໂບດ
ຄຳອະທິບາຍ: ບົດຮຽນສາມຄຳຖາມນີ້ມີຄຸນປະໂຫຍດຕໍ່ການເທດສະໜາຫຼືການສອນໃນທຸກຄຣິສຕະຈັກ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຊື່ອເຫັນວ່າການຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້ານັ້ນເປັນວຽກທີ່ສຳຄັນທັງເປັນພະພອນຕໍ່ຕົນເອງຕໍ່ຜູ້ອື່ນແລະຕໍ່ຄຣິສຕະຈັກອີກດ້ວຍ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ບົດຮຽນ ຈຳນວນໜ້າ: 2 ຂະໜາດເອກະສານ: