ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ເປໂຕ (2)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: 1ເປໂຕ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ເປໂຕ
ຜູ້ຂຽນ: ເປໂຕ
ຄຳອະທິບາຍ: ຈົດໝາຍສະບັບທີໜ່ຶງຂອງເປໂຕຂຽນໄປເຖິງຄຣິສຕຽນທີ່ຖືກກະແຈກກະຈາຍໄປທົ່ງເຂດພາກເໜືອຂອງເອເຊຍນ້ອຍ ຈຸດປະສົງເພື່ອໜຸນໃຈຜູ້ອ່ານທີ່ກຳລັງປະເຊີນກັບການຂົ່ມເຫງແລະຄວາມທົນທຸກຍ້ອນຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂົາ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 7 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: 2ເປໂຕ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 2ເປໂຕ
ຜູ້ຂຽນ: ເປໂຕ
ຄຳອະທິບາຍ: ຈົດໝາຍເປໂຕສະບັບສອງຂຽນໄປຄຣິສຕຽນທົ່ວໆໄປໃນລຸ້ນທຳອິດດ້ວຍຄວາມຫວ່ງໄຍ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານກິດຈະການຂອງບັນດາຄູສອນປອມແລະການຜິດຊາຍຍິງຍ້ອນຄຳສອນນັ້ນ ຈຶ່ງບອກໃຫ້ພີ່ນ້ອງຍຶດໝັ້ນໃນຄວາມຮູ້ອັນແທ້ຈິງຂອງພຣະເຈົ້າແລະພຣະເຢຊູ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 4 ຂະໜາດເອກະສານ: