ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ໂປໂລ (13)
ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: 1ຕີໂມທຽວ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ຕີໂມທຽວ
ຜູ້ຂຽນ: ໂປໂລ
ຄຳອະທິບາຍ: ຈົດໝາຍສະບັບທີໜຶ່ງຂອງໂປໂລຂຽນໄປເຖິງຕີໂມທຽວມີຈຸດສຳຄັນສາມຢ່າງຄືເຕືອນເຖິງຄຳສອນຜິດທີ່ເກີດຂຶ້ນມນຄຣິສຕະຈັກ,ໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການປົກຄອງໃນຄຣິສຕະຈັກແລະແນະນຳຕີໂມທຽວວ່າການເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ທີ່ດີຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 7 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: 1ເທສະໂລນິກ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ເທສະໂລນິກ
ຜູ້ຂຽນ: ໂປໂລ
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຈົດໝາຍຂອງໂປໂລທີ່ຂຽນໄປເຖິງຄຣິສຕະຈັກຊາວເທສະໂລນິກ ເພື່ອໃຫ້ກຳລັງໃຈຜູ້ເຊື່ອທີ່ຢູ່ເມືອງນີ້ແລະໜູນໃຈພີ່ນ້ອງໃຫ້ຕັ້ງໝັ້ນຄົງຢູ່
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 5 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: 1ໂຄຣິນໂທ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ໂຄຣິນໂທ
ຜູ້ຂຽນ: ໂປໂລ
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຈົດໝາຍສະບັບທີໜຶ່ງຂອງໂປໂລ ທີ່ຂຽນໄປເຖິງຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງໂກຣິນໂທ ໄດ້ຂຽນຂຶ້ນເພື່ອແກ້ໄຂກ່ຽວກັບບັນຫາເລື່ອງການດຳເນີນຊີວິດແລະຄວາມເຊື່ອຂອງຄຣິສຕຽນໃນຄຣິສຕະຈັກນັ້ນ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 19 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: 2ຕີໂມທຽວ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 2ຕີໂມທຽວ
ຜູ້ຂຽນ: ໂປໂລ
ຄຳອະທິບາຍ: ໂປໂລຂຽນຈົດໝາຍສະບັບທີສອງນີ້ເຖິງຕີໂມທຽວເຊິ່ງເປັນຄຳແນະນຳສ່ວນຕົວທີ່ມີຕໍ່ລາວເພື່ອຊູໃຈລາວໃຫ້ມີຄວາມອົດທົນສືບຕໍ່ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າຢ່າງສັດຊື່ໃຫ້ຍຶດຄຳສອນອັນແທ້ຈິງແລະເຕືອນໃຫ້ລະນຶກເຖິງຊີວິດໂປໂລເປັນແບບຢ່າງ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 5 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: 2ເທສະໂລນິກ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 2ເທສະໂລນິກ
ຜູ້ຂຽນ: ໂປໂລ
ຄຳອະທິບາຍ: ຈົດໝາຍສະບັບນີ້ໂປໂລໄດ້ແກ້ໄຂຄວາມເຊື່ອຂອງພີ່ນ້ອງທີ່ວ່າວັນຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສະເດັດມາປາກົດນັ້ນມາເຖິງແລ້ວ ແຕ່ເພີ່ນບອກວ່າກ່ອນທີ່ພຣະຄຣິສຈະສະເດັດມາປາກົດນັ້ນ ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຕ່າງໆຈະພຸ່ງຂຶ້ນສຸດຍອດ ພີ່ນ້ອງຕ້ອງຕັ້ງໝັ້ນຄົງໃນຄວາມເຊື່ອແລະທຳມາຫາກິນລ້ຽງຊີບນຳ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 3 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: 2ໂຄຣິນໂທ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 2ໂຄຣິນໂທ
ຜູ້ຂຽນ: ໂປໂລ
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຈົດໝາຍສະບັບທີ່ສອງຂອງໂປໂລທີ່ຂຽນເຖິງຄຣິສຕະຈັກເມືອງໂຄຣິນໂທ ໄດ້ຖືກຂຽນຂຶ້ນໃນຄາວຫຍຸ້ງຍາກເຊິ່ງເພີ່ນມີການພົວພັນກັບຄຣິສຕະຈັກນີ້ ແຕ່ມີສະມາຊິກບາງຄົນໂລມຕີເພີ່ນຢ່າງເປີດເຜີຍແຕ່ເພີ່ນກໍ່ຈະຄືນດີກັນ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 14 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຄາລາເຕຍ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ຄາລາເຕຍ
ຜູ້ຂຽນ: ໂປໂລ
ຄຳອະທິບາຍ: ຈົດໝາຍຂອງໂປໂລຂຽນໄປເຖິງຊາວຄາລາເຕຍຈຸດປະສົງເພື່ອນຳຄວາມເຊື່ອແລະການປະຕິບັດອັນແທ້ຈິງກັບຄືນມາສູ່ພວກທີ່ຖືກຊັກນຳໃຫ້ຫຼົງຜິດໄປໂດຍຄຳສອນປອມທີ່ມີຄົນອ້າງວ່າຜູ້ເປັນຄົນຊອບທຳຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້ານັ້ນຕ້ອງຮັກສາກົດຂອງໂມເຊອີກດ້ວຍ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 8 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຕີໂຕ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ຕີໂຕ
ຜູ້ຂຽນ: ໂປໂລ
ຄຳອະທິບາຍ: ຈົດໝາຍຂອງໂປໂລຂຽນໄປເຖິງຕີໂຕຜູ້ທີ່ໂປໂລໄດ້ໃຫ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າຢູ່ເກາະກະເຣເຕ ໃນຈົດໝາຍກ່າວເຖິງຈຸດປະສົງຄືຕັກເຕືອນວ່າບັນດາຜູ້ນຳໃນຄຣິສຕະຈັກນັ້ນຕ້ອງເປັນຄົນຢ່າງໃດ ,ຄວນສັ່ງສອນຄົນທີ່ເຊື່ອກຸ່ມຕ່າງໆແນວໃດແລະແນະນຳເລື່ອງຄວາມປະພຶຶດຂອງຄຣິສຕຽນຄວນເປັນແແນວໃດ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 3 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຟີລິບປອຍ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ຟີລິບປອຍ
ຜູ້ຂຽນ: ໂປໂລ
ຄຳອະທິບາຍ: ຈົດໝາຍຂອງໂປໂລຂຽນເຖິງຊາວເມືອງຟີລິບປອຍຂຽນຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ເພີ່ນຖືກຄຸກ,ເວລາທີ່ເພີ່ນຖືກລົບກວນໂດຍຄຣິສຕຽນຄົນອື່ນໆທີ່ຕໍ່ຕ້ານເພີ່ນແລະເປັນທຸກໃຈເພາະມີຄົນນຳເອົາຄຳສອນປອມເຂົ້າມາໃນຄຣິສຕະຈັກນີ້ ຈົດໝາຍນີ້ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມຊື່ນຊົມຍິນດີແລະຄວາມໝັ້ນໃຈເຊິ່ງໂປໂລອະທິບາຍໄດ້ໂດຍຄວາມເຊື່ອອັນເຂັ້ມແຂງຂອງລາວໃນພຣະເຈົ້າ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 6 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ຟີເລໂມນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ຟີເລໂມນ
ຜູ້ຂຽນ: ໂປໂລ
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຈົໝາຍຂອງໂປໂລຂຽນໄປເຖິງຟີເລໂມນ ເປັນຄຳຮ້ອງຂໍຕໍ່ຟີເລໂມນໃຫ້ຮັບເອົາຄົນໃຊ້ຂອງຕົນໄດ້ໂຕນໜີຊື່ໂອເນຊີໂມ ຜູ້ທີ່ໂປໂລກຳລັງສົ່ງກັບຄືນແລະໃຫ້ຕ້ອນຮັບລາວບໍ່ແມ່ນເປັນພຽງຄົນຮັບໃຊ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກໂທດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເປັນດັ່ງພີ່ນ້ອງຄຣິສຕຽນຄົນໜຶ່ງ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 2 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ເອເຟໂຊ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ເອຟໂຊ
ຜູ້ຂຽນ: ໂປໂລ
ຄຳອະທິບາຍ: ຈົດໝາຍຂອງໂປໂລຂຽນໄປເຖິງພີ່ນ້ອງຊາວເອເຟໂຊ ເວົ້າກ່ຽວກັບແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ລວມເອົາການເນຣະມິດສ້າງທັງໝົດເຂົ້າກັນຄືສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າແລະເທິງແຜ່ນດິນໂລກໂດຍມີພຣະຄຣິດເປັນປະມຸກ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ເຊື່ອດຳເນີນຊີວິດຕາມເປົ້າໝາຍຂອງແຜນການອັນໃຫຍ່ນ້ີເພື່ອມະນຸດໂລກຈະຮ່ວມເຂົ້າເປັນເອກະພາບໃນພຣະຄຣິດ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 9 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ໂກໂລຊາຍ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ໂກໂລຊາຍ
ຜູ້ຂຽນ: ໂປໂລ
ຄຳອະທິບາຍ: ຈົດໝາຍຂອງໂປໂລທີ່ຂຽນເຖິງຄຣິສຕະຈັກໂກໂລຊາຍ ຂຽນຂຶ້ນເພື່ອກ່າວໂຕ້ຕອບຄຳສອນຕ່າງໆຂອງພວກຄູສອນປອມ ໂດຍທ່ານຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈິງຂອງຂ່າວປະເສີດທີ່ພຣະເຢຊູສາມາດປະທານຄວາມລອດໃຫ້ຢ່າງສົມບູນແລ້ວ ບໍ່ຕ້ອງໄປອາໄສຄຳສອນອື່ນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ເຊື່ອຫຼົງໄປຈາກທາງພຣະເຈົ້າ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 6 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ PDF	Title: ໂຣມ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ໂຣມ
ຜູ້ຂຽນ: ໂປໂລ
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຈົດໝາຍຂອງໂປໂລເຖີງຜູ້ເຊື່ອທີ່ນະຄອນໂຣມ ໃນຈົດໝາຍໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບຄວາມເຊື່ອຂອງຄຣິສຕຽນແລະການພົວພັນພາກປະຕິບັດຕົວໃຈໃນຊີວິດຂອງຜູ້ເຊື່ອ ໃຈຄວາມສຳຄັນຄືຂ່າວປະເສີດເປີດເຜີຍວ່າພຣະເຈົ້າໃຫ້ມະນຸດຊອບທຳຕໍ່ໜ້າພຣະອົງໂດຍທາງຄວາມເຊື່ອ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 22 ຂະໜາດເອກະສານ: