ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ມະນີລິນ ກັງສ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ບຸລຸດ 4 ທ່ານຂອງພຣະເຈົ້າ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີເດີມ
ຜູ້ຂຽນ: ມະນີລິນ ກັງສ
ຄຳອະທິບາຍ: ເວົ້າເຖິງບຸລຸດ4ທ່ານຂອງພຣະເຈົ້າຄື ອັບຣາຮາມ,ໂຢເຊບ,ໂມເຊແລະດາວິດ ເຊິ່ງພວກເຂົາເປັນຄົນທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າແລະພຣະເຈົ້າກໍ່ໃຊ້ພວກເຂົາໃນງານຂອງພຣະອົງ ເປັນບົດຮຽນທີ່ສຳຄັນແລະມີປະໂຫຍດຕໍ່ການສຶກສາພຣະຄຳພີຕາມກຸ່ມຕ່າງໆໄດ້ເປັນຢ່າງດີ
ຫົວຂໍ້: ພຣະຄຳພີສຶກສາ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 39 ຂະໜາດເອກະສານ: