ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ມັດທາຍ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ມັດທາຍ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ
ຜູ້ຂຽນ: ມັດທາຍ
ຄຳອະທິບາຍ: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູຕາມມັດທາຍ ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍບອກວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດຕາມພຣະສັນຍາແລະພຣະເຈົ້າໃຫ້ພຣະສັນຍາທີ່ໃຫ້ໄວ້ກັບຊົນຊາດຂອງພຣະອົງໃນພຣະຄຳພີເດີມສຳເລັດໂດຍທາງພຣະເຢຊູ ຂ່າວປະເສີດນີ້ບໍ່ແມ່ນສຳລັບຊົນຊາດຢິວເທົ່ານັ້ນແຕ່ສຳລັບຊາວໂລກທັງໝົດດ້ວຍ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 60 ຂະໜາດເອກະສານ: