ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ມາຣະໂກ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ມາຣະໂກ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມາຣະໂກ
ຜູ້ຂຽນ: ມາຣະໂກ
ຄຳອະທິບາຍ: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູຕາມມາຣະໂກ ທ່ານເນັ້ນເລື່ອງການກະທຳຂອງພຣະເຢຊູພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ ພຣະອົງເປັນພາບສະທ້ອນຢ່າງບຸກຄົນໜຶ່ງທີ່ດຳເນີນພາລະກິດແລະມີສິດທິອຳນາດເໜືອຜີມານຊາຕານແລະໃນການຍົກຜິດບາບຂອງມະນຸດ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 33 ຂະໜາດເອກະສານ: