ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ມາຣີລິນ ກັງສ , ຄາເທີຣິນ ແຊລ (4)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ກິດຈະການ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຜູ້ຂຽນ: ມາຣີລິນ ກັງສ , ຄາເທີຣິນ ແຊລ
ບ່ອນພີມ: Allance Publishers INC
ຄຳອະທິບາຍ: ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ມີປະໂຫຍດຫຼາຍສຳລັບຜູ້ເຊື່ອທຸກຄົນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຮຽນຈະມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານຂອງພຣະຄຳພີຫຼາຍຂຶ້ນມີການອະທິຍາຍພຣະຄຳກິດຈະການຢ່າງລະອຽດ
ຫົວຂໍ້: ພຣະຄຳພີສຶກສາ
ປະເພດ: ຄູ່ມືື ຈຳນວນໜ້າ: 75 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຂາວປະເສີດ ມາຣະໂກ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມາຣະໂກ
ຜູ້ຂຽນ: ມາຣີລິນ ກັງສ , ຄາເທີຣິນ ແຊລ
ບ່ອນພີມ: Alliance Publishers INC.
ຄຳອະທິບາຍ: ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ມີປະໂຫຍດຫຼາຍສຳລັບຜູ້ເຊື່ອທຸກຄົນຜູ້ຂຽນຕັ້ງໃຈຈະແນະນຳໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນການສຶກສາພຣະຄຳພີຊ່ວຍຜູ້ຮຽນຈະມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນປຶ້ມມາຣະໂກຫຼາຍຂຶ້ນ
ຫົວຂໍ້: ພຣະຄຳພີສືກສາ
ປະເພດ: ຄູ່ມື ຈຳນວນໜ້າ: 82 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ປະຖົມມະການ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ
ຜູ້ຂຽນ: ມາຣີລິນ ກັງສ , ຄາເທີຣິນ ແຊລ
ບ່ອນພີມ: ັ້Allance Publishers INC
ຄຳອະທິບາຍ: ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ມີປະໂຫຍດຫຼາຍສຳລັບຜູ້ເຊື່ອທຸກຄົນຜູ້ຂຽນຕັ້ງໃຈຈະແນະນຳໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນການສຶກສາພຣະຄຳພີ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຮຽນຈະມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນປຶ້ມປະຖົມມະການຫຼາຍຂຶ້ນ
ຫົວຂໍ້: ພຣະຄຳພີສຶກສາ
ປະເພດ: ຄູ່ມື ຈຳນວນໜ້າ: 50 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ໂຢຮັນສະບັບຕົ້ນແລະຍາໂກໂບ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1 ໂຢຮັນ , ຍາໂກໂບ
ຜູ້ຂຽນ: ມາຣີລິນ ກັງສ , ຄາເທີຣິນ ແຊລ
ບ່ອນພີມ: Alliance Publishers INC.
ຄຳອະທິບາຍ: ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ມີປະໂຫຍດຫຼາຍສຳລັບຜູ້ເຊື່ອທຸກຄົນ ຜູ້ຂຽນຕັ້ງໃຈຈະແນະນຳໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນການສຶກສາພຣະຄຳພີເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຮຽນຈະມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານຂອງພຣະຄຳພີຫຼາຍຂຶ້ນອະທິບາຍໃນ 1ໂຢຮັນແລະຍາໂກໂບ
ຫົວຂໍ້: ພຣະຄຳພີສຶກສາ
ປະເພດ: ຄູ່ມື ຈຳນວນໜ້າ: 46 ຂະໜາດເອກະສານ: