ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ມາລາກີ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະຄຳມາລາກີ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມາລາກີ
ຜູ້ຂຽນ: ມາລາກີ
ຄຳອະທິບາຍ: ພຣະຄຳມາລາກີຂຽນເຖິງຊາວຢິວທີ່ກັບຈາກການເປັນຊະເລີຍຫຼັງຈາກທີ່ສ້າງພຣະວິຫານສຳເລັດແລ້ວໄດ້ຮຽກຮ້ອງບັນດາປະໂລຫິດແລະປະຊາຊົນຮື້ຟື້ນຄວາມສັດຊື່ຂອງພວກເຂົາຕໍ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ມີກັບພຣະເຈົ້າ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 6 ຂະໜາດເອກະສານ: