ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ສຈ. ຄໍາພູວຽງ ແກ້ວຫາວົງ (2)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ວິທີການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນຖືກຜີເຂົ້າ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃໝ່
ຜູ້ຂຽນ: ສຈ. ຄໍາພູວຽງ ແກ້ວຫາວົງ
ຄຳອະທິບາຍ: ບົດຮຽນບົດນີ້ຜູ້ຂຽນໄດ້ຂຽນຂື້ນເພື່ອທີ່ຈະສອນໃຫ້ເຮົາຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈກົນລະຍຸດຂອງມານຊານຕານຍັງກ່າວເຖິງວິທີທີ່ຈະເອົາຊະນະມັນແລະວິທີຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທີ່ຖືກຜີເຂົ້າ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ບົດຮຽນ ຈຳນວນໜ້າ: 28 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຫຼັັກການຕີຄວາມໝາຍພຣະຄໍາພີ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີເດີມແລະພຣະຄຳພີໃໝ່
ຜູ້ຂຽນ: ສຈ. ຄໍາພູວຽງ ແກ້ວຫາວົງ
ຄຳອະທິບາຍ: ບົດຮຽນນີ້ເວົ້າເຖິງຄວາມສຳຄັນແລະຫລັກການໃນການຕີຄວາມໝາຍພຣະຄໍາພີ ຍ້ອນມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນຢ່າງຍິ່ງໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ຈະເທດສະໜາ-ສັ່ງສອນ ຖ້າຕີຄວາມໝາຍຜິດກໍ່ອາດຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອແລະການດຳເນີນຊີວິດຜິດໄດ້ ເພາະຄວາມເຊື່ອຂອງຄຣິສຕຽນຕັ້ງຢູ່ເທິງຫຼັກຄໍາສອນຂອງພຣະຄໍາພີ
ຫົວຂໍ້: ການຝຶກອົບຮົມຜູ້ນຳ
ປະເພດ: ບົດຮຽນ ຈຳນວນໜ້າ: 20 ຂະໜາດເອກະສານ: