ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ມີກາ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະຄຳມີກາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມີກາ
ຜູ້ຂຽນ: ມີກາ
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນເລື່ອງທີ່ກ່າວເຖິງຊາວຢູດາຈະຕ້ອງປະເຊີນກັບໄພພິບັດອັນດຽວກັນກັບທີ່ອາໂມດໄດ້ກ່າວໄວ້ສຳລັບອານາຈັກເໜືອຍ້ອນພຣະເຈົ້າຈະລົງໂທດປະຊາຊົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອຟັງ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 9 ຂະໜາດເອກະສານ: