ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ໂມເຊ (4)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະຄຳພຣະບັນຍັດສອງ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະບັນຍັດສອງ
ຜູ້ຂຽນ: ໂມເຊ
ຄຳອະທິບາຍ: ພຣະບັນຍັດສອງໄດ້ຮວບຮວມຄຳປາໄສທີ່ໂມເຊກ່າວແກ່ປະຊາຊົນອິດສະຣາເອນໃນດິນແດນໂມອັບ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ຊ່ວຍຊູແລະອວຍພອນປະຊາຊົນ ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຕ້ອງຮັກແລະເຊື່ອຟັງພຣະອົງ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 47 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະຄຳຈົດເຊັນບັນຊີ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ຈົດເຊັນບັນຊີ
ຜູ້ຂຽນ: ໂມເຊ
ຄຳອະທິບາຍ: ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກ່າວເຖິງເລື່ອງລາວຂອງຊາດອິດສະຣາເອນໃນລະຫວ່າງ40ປີທີ່ຢູ່ໃນທະເລຊາຍ ເວົ້າເຖິງການຈົດຈຳນວນພົນຂອງຊາວອິດສະຣາເອນເຖິງສອງຄັ້ງ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 47 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະຄຳປະຖົມມະການ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ
ຜູ້ຂຽນ: ໂມເຊ
ຄຳອະທິບາຍ: ປະຖົມມະການເປັນປຶ້ມເຫຼັ້ມທຳອິດໃນພຣະສັນຍາເດີມທີ່ບັນທຶກຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງໂລກ,ມະນຸດແລະອິດສະຣາເອນ ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນຂອງຊົນຊາດທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ເລືອກໄວ້
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 88 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະຄຳອົບພະຍົບ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ອົບພະຍົບ
ຜູ້ຂຽນ: ໂມເຊ
ຄຳອະທິບາຍ: ອົບພະຍົບໝາຍຄວາມວ່າ"ການຈາກໄປ" ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ໄດ້ບັນຍາຍເຖິງສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດຄືປົດປ່ອຍປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງທີ່ຕົກເປັນທາດໃນເອຢິບ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 55 ຂະໜາດເອກະສານ: