ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຢາໂກໂບ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຢາໂກໂບ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ຢາໂກໂບ
ຜູ້ຂຽນ: ຢາໂກໂບ
ຄຳອະທິບາຍ: ຈົດໝາຍຈາກຢາໂກໂບ ເປັນການຮວບຮວມຄຳສອນພາກປະຕິບັດຫຼາຍໆດ້ານໂດຍຂຽນເຖິງ"ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ12ເຜົ່າທີ່ກະແຈກກະຈາຍໄປທົ່ວໂລກ" ເນັ້ນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງຄວາມເຊື່ອທີ່ຕ້ອງມີການປະຕິບັດຄວບຄູ່ໄປດ້ວຍກັນໃນການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 6 ຂະໜາດເອກະສານ: