ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຢູດາ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຢູດາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ຢູດາ
ຜູ້ຂຽນ: ຢູດາ
ຄຳອະທິບາຍ: ຈົດໝາຍຈາກຢູດາແມ່ນຂຽນເຕືອນກ່ຽວກັບຄູສອນປອມທີ່ອ້າງຕົນວ່າເປັນຄົນທີ່ເຊື່ອ ຈົດໝາຍນີ້ມີເນື້ອໃນຄ້າຍຄືກັບພຣະທຳ2ເປໂຕ ຄືຜູ້ຂຽນໄດ້ໜູນໃຈຜູ້ອ່ານໃຫ້ຕໍ່ສູ້ເພື່ອຄວາມເຊື່ອ ຊຶ່ງພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານໃຫ້ແກ່ຄົນຂອງພຣະອົງເທື່ອດຽວເປັນການສິ້ນສຸດ.
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 2 ຂະໜາດເອກະສານ: