ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ເຢເລມີຢາ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະຄຳເຢເລມີຢາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ເຢເລມີຢາ
ຜູ້ຂຽນ: ເຢເລມີຢາ
ຄຳອະທິບາຍ: ພຣະຄຳນີ້ໄດ້ບັນທຶກເລື່ອງລາວການຮັບໃຊ້ອັນຍາວນານຂອງເຢເລມີຢາທີ່ໄດ້ເຕືອນປະຊາຊົນຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຕ້ອງຮັບໂທດຍ້ອນການຂາບໄຫວ້ຮູບໂຄລົບແລະເຮັດບາບ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 67 ຂະໜາດເອກະສານ: