ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ໂຢຊວຍ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະຄຳໂຢຊວຍ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ໂຢຊວຍ
ຜູ້ຂຽນ: ໂຢຊວຍ
ຄຳອະທິບາຍ: ແມ່ນເລື່ອງລາວເຊິ່ງຊາວອິດສະຣາເອນເຂົ້າບຸກຍຶດດິນແດນການາອານພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງໂຢຊວຍຜູ້ທີ່ສືບຕຳແໜ່ງແທນໂມເຊ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 28 ຂະໜາດເອກະສານ: