ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ໂຢນາ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະຄຳໂຢນາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ໂຢນາ
ຜູ້ຂຽນ: ໂຢນາ
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນເລື່ອງລາວຂອງຜູ້ປະກາດພຣະຄຳຄົນໜຶ່ງທີ່ພະຍາຍາມຂັດຂືນຄຳສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າແຕ່ໃນທີ່ສຸດກໍ່ຍອມເຊື່ອຟັງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນອຳນາດຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ອັນເດັດຂາດຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ເໜືອທຸກສິ່ງ ເວົ້າເຖິງພຣະເຈົ້າຜູ້ມີຄວາມຮັກແລະຄວາມເມດຕາ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 4 ຂະໜາດເອກະສານ: