ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ໂຢເອນ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະຄຳໂຢເອນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ໂຢເອນ
ຜູ້ຂຽນ: ໂຢເອນ
ຄຳອະທິບາຍ: ການບຸກລຸກໃຫຍ່ຂອງຝູງຕັກແຕນແລະໄພແຫ້ງແລ້ງໃນປາແລັກສະໄຕ ໝາຍເຖິງມື້ຂອງພຣະເຈົ້າກຳລັງມາຄືເວລາທີ່ຈະລົງໂທດຜູ້ທີ່ບໍ່ເຊື່ອຟັງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນກັບໃຈໃໝ່ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 7 ຂະໜາດເອກະສານ: