ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ໂຢຮັນ (5)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: 1ໂຢຮັນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ໂຢຮັນ
ຜູ້ຂຽນ: ໂຢຮັນ
ຄຳອະທິບາຍ: ຈົດໝາຍສະບັບທີໜຶ່ງຂອງໂຢຮັນເພື່ອໜຸນໃຈຜູ້ອ່ານໃຫ້ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມສາມັກຄີທຳກັບພຣະເຈົ້າແລະພຣະເຢຊູພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ ແລະທັງເຕືອນຜູ້ອ່ານເຖິງເລື່ອງຄຳສອນຜິດເຊິ່ງຈະທຳລາຍຄວາມສາມັກຄີທຳນີ້ທ່ານຍັງບອກອີວ່າພຣະເຢຊູເປັນມະນຸດແທ້
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 7 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: 2ໂຢຮັນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 2ໂຢຮັນ
ຜູ້ຂຽນ: ໂຢຮັນ
ຄຳອະທິບາຍ: ຈົດໝາຍສະບັບທີ່ສອງຂອງໂຢຮັນຂຽນເຖິງເຖິງສຸພາບສະຕີທີ່ຮັກແລະລູກຂອງນາງ,ບາງທີອາດໝາຍເຖິງຄຣິສຕະຈັກທ້ອງຖິ່ນແລະສະມາຊິກກໍ່ໄດ້ ເນື້ອໃນເປັນຄຳຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຮັກຊຶ່ງກັນແລະກັນແລະເຕືອນໃຫ້ລະວັງບັນດາຄູສອນປອມແລະຄຳສອນຂອງພວກເຂົາ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: 3ໂຢຮັນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 3ໂຢຮັນ
ຜູ້ຂຽນ: ໂຢຮັນ
ຄຳອະທິບາຍ: ຈົດໝາຍຂອງໂຢຮັນຂຽນເຖິງຜູ້ນຳຄຣິສຕະຈັກທີ່ຊື່ວ່າຄາໂຢ ຜູ້ຂຽນໄດ້ຊົມເຊີຍຄາໂຢເພາະລາວໄດ້ຊ່ວຍຄຣິສຕຽນຄົນອື່ນໆແລະເຕືອນໃຫ້ລະວັງຊາຍຄົນທີ່ຊື່ວ່າ ດີໂອເທເຟ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 2 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະນິມິດ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະນິມິດ
ຜູ້ຂຽນ: ໂຢຮັນ
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນນິມິດຂອງພຣະເຈົ້າຊົງສຳແດງແກ່ໂຢຮັນຖືກຂຽນຂຶ້ນໃນສະໄໝທີ່ຄຣິສຕຽນປະສົບກັບການຂົ່ມເຫງເພາະຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູເຈົ້າ ຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ຂຽນເພື່ອໃຫ້ຄວາມຫວັງແລະກຳລັງໃຈແກ່ຜູ້ອ່ານທັງໜຸນໃຈໃຫ້ຕັ້ງໝັ້ນຄົງໃນຄວາມເຊື່ອໃນຍາມທີ່ທົນທຸກແລະຖືກຂົ່ມເຫງ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 24 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ໂຢຮັນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ໂຢຮັນ
ຜູ້ຂຽນ: ໂຢຮັນ
ຄຳອະທິບາຍ: ພຣະເຢຊູເປັນພຣະທຳອັນຕະຫຼອດໄປເປັນນິດຂອງພຣະເຈົ້າ ຄືຜູ້ທີ່ໄດ້ເກີດເປັນມະນຸດແລະມີຊີວິດຢູ່ທ່າມກາງເຮົາທັງຫຼາຍ ພຣະທຳເຫຼັ້ມນີ້ຂຽນຂຶ້ນເພື່ອບັນດາຜູ້ອ່ານຈະໄດ້ເຊື່ອວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນຕາມພຣະສັນຍາໂດຍຄວາມເຊື່ອໃນພຣະບຸດຂອງພຣະອົງນັ້ນມວນມະນຸດຈະໄດ້ມີຊີວິດນິຣັນດອນ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 40 ຂະໜາດເອກະສານ: