ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ສ.ຈ ອິນຕາ ຈັນທະວົງສຸກ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຸດທະທຳນວາຍ
ຜູ້ຂຽນ: ສ.ຈ ອິນຕາ ຈັນທະວົງສຸກ
ບ່ອນພີມ: ສະຫະພັນຄຣິດສຕະຈັກລາວ
ຄຳອະທິບາຍ: ຜູ້ຂຽນໄດ້ຍົກເອົາເຫດຜົນຫຼາຍຢ່າງມາເວົ້າເພື່ອໃຫ້ຜູ້ອ່ານໄດ້ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມຈິງໄດ້ພົບພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້ແລະຕ້ອນຮັບພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈົ້າໃນຊີວິດຂອງຕົນເໝາະສຳລັບທັງຊາວລາວທີ່ເປັນຊາວພຸດແລະຊາວຄຣິສຕຽນລາວ
ຫົວຂໍ້: ສາສະໜາສາດ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 98 ຂະໜາດເອກະສານ: