ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລູກາ (2)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ກິດຈະການ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກິດຈະການ
ຜູ້ຂຽນ: ລູກາ
ຄຳອະທິບາຍ: ຂຽນໂດຍທ່ານລູກາເປັນເລື່ອງຕໍ່ເນື່ອງມາຈາກຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູ ຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ກິດຈະການຕ່າງໆຂອງຜູ້ທີ່ຕິດຕາມພຣະເຢຊູໃນສະໄໝທຳອິດ ໂດຍການນຳພາຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເຮັດໃຫ້ຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະອົງແຜ່ອອກໄປ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 48 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ລູກາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ
ຜູ້ຂຽນ: ລູກາ
ຄຳອະທິບາຍ: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູຕາມລູກາ ທ່ານກ່າວເຖິງພຣະເຢຊູວ່າເປັນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນຂອງຊາດອິດສະຣາເອນຕາມພຣະສັນຍາແລະພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນຂອງມວນມະນຸດທົ່ວໂລກດ້ວຍ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 59 ຂະໜາດເອກະສານ: