ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ອາຈານ ຄຣິສເຕັນ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ສາສະໜາ ຫຼື ຂາວປະເສີດ
ຜູ້ຂຽນ: ອາຈານ ຄຣິສເຕັນ
ຄຳອະທິບາຍ: ສາສະໜາເປັນສິ່ງທີ່ມະນຸດຕັ້ງຂຶ້ນມາເອງແຕ່ບໍ່ສາມາດນຳພາມະນຸດໄປເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງໄດ້ ສ່ວນຂ່າວປະເສີດເປັນຫົນທາງທີ່ຊ່ວຍມະນຸດໄປເຖິງສະຫວັນໄດ້ ກ່າວເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າແລະສິ່ງຕ່າງໆທີ່ພຣະອົງກະທຳເພື່ອມະນຸດ
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ບົດຄວາມ ຈຳນວນໜ້າ: 3 ຂະໜາດເອກະສານ: