ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ອາໂມດ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະຄຳອາໂມດ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ອາໂມດ
ຜູ້ຂຽນ: ອາໂມດ
ຄຳອະທິບາຍ: ອາໂມດເປັນຜູ້ປະກາດພຣະຄຳທີ່ມາຈາກເມືອງໜຶ່ງຂອງຢູດາແຕ່ໄປປະກາດແກ່ຄົນອິດສະຣາເອນທາງພາກເໜືອເວົ້າເຖິງຄົນຮັ່ງມີກົດຂີ່ຄົນທຸກຍາກແລະການປະກອບພິທີທາງສາສະໜາທີ່ບໍ່ຈິງໃຈແລະຄວາມປອດໄພກໍ່ຈອມປອມ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 11 ຂະໜາດເອກະສານ: