ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ອາຣ ເອ. ທໍຣີ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີສອນວ່າຢ່າງໃດ
ຜູ້ຂຽນ: ອາຣ ເອ. ທໍຣີ
ບ່ອນພີມ: ກອງຄຣິສຕຽນບັນນາສາດ
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນພື້ນຖານຄວາມເຊື່ອຂອງຄຣິສຕຽນຈາກພຣະຄຳພີເວົ້າເຖິງມະນຸດທີ່ເປັນຄົນບາບ,ເວົ້າເຖິງສະຫວັນ,ຂັ້ນຕອນການປ່ຽນແປງຕ່າງໆຫຼັງຈາກທີ່ເຊື່ອພຣະເຢຊູ,ການເປັນຜູ້ຊອບທຳ,ການເປັນລູກຂອງພຣະເຈົ້າແລະຊີວິດຂອງຜູ້ເຊື່ອໃນອະນາຄົດ
ຫົວຂໍ້: ສາສະໜາສາດ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 272 ຂະໜາດເອກະສານ: