ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ເອສະຣາ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະຄຳເອສະຣາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ເອສະຣາ
ຜູ້ຂຽນ: ເອສະຣາ
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນເລື່ອງທີ່ຕໍ່ເນື່ອງກັບພຣະຄຳຂ່າວຄາວເຊິ່ງກ່າວເຖິງການກັບຄືນມາຈາກກຸງບາບີໂລນຂອງຊາວຢິວບາງຄົນທີ່ເປັນຊະເລີຍ ປຶ້ມນີ້ຈະເນັ້ນການສ້າງພຣະວິຫານຂຶ້ນໃໝ່ເພື່ອນະມັດສະການພຣະເຈົ້າ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 13 ຂະໜາດເອກະສານ: