ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ເອສະຣາແລະເນເຫມີຢາ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະຄຳເນເຫມີຢາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ເນເຫມີຢາ
ຜູ້ຂຽນ: ເອສະຣາແລະເນເຫມີຢາ
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນການບັນທຶກເລື່ອງລາວການສ້າງຊາດອິດສະຣາເອນຂຶ້ນໃໝ່ຫຼັງຈາກທີ່ກັບມາຈາກການເປັນຊະເລີຍທີ່ບາບີໂລນ ປຶ້ມນີ້ຈະເນັ້ນການສ້າງກຳແພງເມືອງເຢຣູຊາເລັມຂຶ້ນໃໝ່
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 15 ຂະໜາດເອກະສານ: