ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ເອເສກຽນ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະຄຳເອເສກຽນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ເອເສກຽນ
ຜູ້ຂຽນ: ເອເສກຽນ
ຄຳອະທິບາຍ: ຜູ້ປະກາດພຣະຄຳເອເສກຽນຕົກໄປເປັນຊະເລີຍຢູ່ໃນກຸງບາບີໂລນລຸ້ນທຳອິດ ຖ້ອຍຄຳຂອງເພີ່ນຖືກສົ່ງໄປເຖິງປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມທີ່ປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອແລະໄປເຖິງຜູ້ເຊື່ອທີ່ຖືກຈັບໄປເປັນຊະເລີຍຢູ່ບາບີໂລນອີກດ້ວຍ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 46 ຂະໜາດເອກະສານ: