ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ເອຊາຍາ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະຄຳເອຊາຢາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ເອຊາຢາ
ຜູ້ຂຽນ: ເອຊາຍາ
ຄຳອະທິບາຍ: ພຣະຄຳເອຊາຍາທັງ66ບົດປະກອບດ້ວຍຄຳທຳນວາຍທີ່ສຳຄັນກຽ່ວກັບການປົດປ່ອຍຊົນຊາດອິດສະຣາເອນແລະການຫຼົ້ມສະຫຼາຍຂອງປະເທດຕ່າງໆຈຸດສຳຄັນເວົ້າເຖິງຄວາມຍຸດຕິທຳຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງປະຊາຊາດທົ່ວໂລກ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 72 ຂະໜາດເອກະສານ: