ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຮາບາກຸກ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະຄຳຮາບາກຸກ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ຮາບາກຸກ
ຜູ້ຂຽນ: ຮາບາກຸກ
ຄຳອະທິບາຍ: ຮາບາກຸກຂຽນພຣະຄຳນີ້ໃນສະໄໝທີ່ຊາວບາບີໂລນຜູ້ໂຫດຫຽ້ມປົກຄອງອຳນາດ ລາວຕ້ອງການຊ່ວຍຜູ້ທີ່ເຫຼືອຢູ່ທີ່ດຳເນີນໃນທາງຂອງພຣະເຈົ້າໃນຢູດາໃຫ້ເຂົ້າໃຈວິຖີທາງແລະການພິພາກສາຂອງພຣະອົງທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 5 ຂະໜາດເອກະສານ: