ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ໂຮເຊອາ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະຄຳໂຮເຊອາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ໂຮເຊອາ
ຜູ້ຂຽນ: ໂຮເຊອາ
ຄຳອະທິບາຍ: ໂຮເຊອາເປັນຜູ້ປະກາດພຣະຄຳພຣະເຈົ້າໃຫ້ແກ່ອານາຈັກອິດສະຣາເອນທາງພາກເໜືອ ເວົ້າເຖິງຄວາມຫວ່ງໄຍຕໍ່ປະຊາຊົນທີ່ຂາບໄຫວ້ຮູບໂຄລົບເວົ້າເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ມີຕໍ່ປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 16 ຂະໜາດເອກະສານ: