ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ສະມາຄົມພຣະຄຣິສຕະທຳປະເທດໄທແລະປະເທດລາວ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ສາລະບານພຣະຄຳພີ
ຜູ້ຂຽນ: ສະມາຄົມພຣະຄຣິສຕະທຳປະເທດໄທແລະປະເທດລາວ
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນສາລະບານໃນປຶ້ມພຣະຄຳພີທີ່ມີຄຳນຳຂອງຄະນະເຄເດໂອນສາກົນ,ເລື່ອງພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີ,ຂໍ້ພຣະຄຳພີເພື່ອແນະນຳໃຫ້ຜູ້ອ່ານພົບກັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ,ຄຳອະທິບາຍສັບແລະຊື່ຫຍໍ້ຂອງພຣະຄຳພີແຕ່ລະເຫຼັ້ມ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 29 ຂະໜາດເອກະສານ: