ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຊາມູເອນ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະຄຳພວກຜູ້ປົກຄອງ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພວກຜູ້ປົກຄອງ
ຜູ້ຂຽນ: ຊາມູເອນ
ຄຳອະທິບາຍ: ແມ່ນພຣະທຳທີ່ປະກອບດ້ວຍເລື່ອງລາວປະຫວັດສາດຂອງຊົນຊາດອິດສະຣາເອນໃນສະໄໝທີ່ພຣະເຈົ້າປົກຄອງດ້ວຍພຣະອົງເອງ ເວົ້າເຖິງຄວາມຕົກຕຳ່ຂອງພວກເຂົາໃນເວລານັ້ນ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 33 ຂະໜາດເອກະສານ: