ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ພຣະຄຳພີ (28)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ກິດຈະການ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ກິດຈະການ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ກິດຈະການ
ຜູ້ຂຽນ: ລູກາ
ຄຳອະທິບາຍ: ຂຽນໂດຍທ່ານລູກາເປັນເລື່ອງຕໍ່ເນື່ອງມາຈາກຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູ ຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ກິດຈະການຕ່າງໆຂອງຜູ້ທີ່ຕິດຕາມພຣະເຢຊູໃນສະໄໝທຳອິດ ໂດຍການນຳພາຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເຮັດໃຫ້ຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະອົງແຜ່ອອກໄປ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 48 ຂະໜາດເອກະສານ: