ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ພຣະຄຳພີ (28)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ໂຢຮັນ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ໂຢຮັນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ໂຢຮັນ
ຜູ້ຂຽນ: ໂຢຮັນ
ຄຳອະທິບາຍ: ພຣະເຢຊູເປັນພຣະທຳອັນຕະຫຼອດໄປເປັນນິດຂອງພຣະເຈົ້າ ຄືຜູ້ທີ່ໄດ້ເກີດເປັນມະນຸດແລະມີຊີວິດຢູ່ທ່າມກາງເຮົາທັງຫຼາຍ ພຣະທຳເຫຼັ້ມນີ້ຂຽນຂຶ້ນເພື່ອບັນດາຜູ້ອ່ານຈະໄດ້ເຊື່ອວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນຕາມພຣະສັນຍາໂດຍຄວາມເຊື່ອໃນພຣະບຸດຂອງພຣະອົງນັ້ນມວນມະນຸດຈະໄດ້ມີຊີວິດນິຣັນດອນ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 40 ຂະໜາດເອກະສານ: