ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ນຳ້ຖ້ວມໂລກ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ນຳ້ຖ້ວມໂລກ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 7; ປະຖົມມະການ 8
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຕອນທີ່ພຣະເຈົ້າລ້າງໂລກເພາະມວນມະນຸດເຮັດແຕ່ຄວາມຊົ່ວຊ້າພຣະອັງຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ນຳ້ຖ້ວມໂລກ ມີແຕ່ຄອບຄົວຂອງໂນອາແລະສັດທີ່ຢູ່ໃນເຮືອເທົ່ານັ້ນທີ່ລອດຊີວິດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: