ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ປຸ້ນພຣະວິຫານ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ປຸ້ນພຣະວິຫານ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 2ຂາວຄາວ 36; 2ກະສັດ 25
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບທີ່ທະຫານບາບີໂລນມາໂຈນຕີເມືອງເຢຣູຊາເລັມແລ້ວປຸ້ນເອົາຊັບສົມບັດມີຄ່າໃນພຣະວິຫານ ຍ້ອນຄົນອິດສະຣາເອນເຮັດບາບບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າພຣະອົງຈຶ່ງລົງໂທດພວກເຂົາ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: