ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການຕົກໃນຄວາມບາບ 2 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ການຕົກໃນຄວາມບາບ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 3
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບພາບຂອງເອວາຕອນຢູ່ໃນສວນເອເດັນ ໄປຫຼົງເຊື່ອຄຳລໍ້ລວງຂອງງູ(ມານຊາຕານ)ອາດາມແລະເອວາເລີຍກິນໝາກໄມ້ທີ່ພຣະເຈົ້າຫວງຫ້າມຍ້ອນການບໍ່ເຊື່ອຟັງຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມະນຸດຕົກໃນຄວາມບາບ ຖືກຕັດຂາດຈາກພຣະເຈົ້າ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: