ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ການຖວາຍພຣະກຸມມານເຢຊູໃນພຣະວິຫານ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ການຖວາຍພຣະກຸມມານເຢຊູໃນພຣະວິຫານ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບຂອງໂຢເຊບແລະມາຣີພາພຣະກຸມມານເຢຊູໄປຖວາຍຢູ່ພຣະວິຫານຕາມກົດບັນຍັດທີ່ລູກຊາຍກົກທຸກຄົນຕ້ອງຖວາຍໃຫ້ພຣະເຈົ້າ ຫຼັງຈາກຊຳລະຕົວແລ້ວໂຢເຊບກັບມາຣີກໍ່ເອົານົກເຂົາສອງໂຕໄປເປັນເຄື່ອງຖວາຍບູຊາ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: