ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ພຣະເຢຊູສະເດັດເຂົ້າເມືອງເຢຣູຊາເລັມ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະເຢຊູສະເດັດເຂົ້າເມືອງເຢຣູຊາເລັມ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ໂຢຮັນ 12; ມັດທາຍ 21; ມາຣະໂກ 11; ລູກາ 19
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບທີ່ພຣະເຢຊູກຳລັງຂີ່ລາເຂົ້າເມືອງເຢຣູຊາເລັມຢ່າງມີກຽດ ຕາມພຣະຄຳພີເດີມທີ່ໄດ້ທຳນວາຍໄວ້ກໍ່ສຳເລັດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: