ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ພຣະເຢຊູແບກໄມ້ກາງແຂນ 1 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະເຢຊູແບກໄມ້ກາງແຂນ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 27; ມາຣະໂກ 15; ລູກາ 23; ໂຢຮັນ 19
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຕອນທີ່ພຣະເຢຊູແບກໄມ້ກາງແຂນໄປພູໂກລະໂກທາ ພຣະອົງອິດເມື່ອຍຫຼາຍເພາະຖືກທໍລະມານ ຈົນທານຫານໂຣມລຳຄານຈຶ່ງເກນຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງມາຊ່ວຍແບກ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: