ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລະບາຍສີ (294)
ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ພຣະເຢຊູອ່ານພຣະຄຳພີໃນທຳມະສາລາ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະເຢຊູອ່ານພຣະຄຳພີໃນທຳມະສາລາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 13; ມາຣະໂກ 1; ລູກາ 4; ໂຢຮັນ 6
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ພຣະເຢຊູກຳລັງເປີດອ່ານພຣະຄຳພີຢູ່ທຳມະສາລາຂອງຄົນຢິວ ພຣະອົງອື່ນໃນພຣະທຳເອຊາຢາທີ່ກ່າວເຖິງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດຈະສະເດັດມາແລະພຣະເຢຊູກໍ່ບອກຜູ້ຟັງວ່າພຣະອົງເປັນຜູ້ນັ້ນແຕ່ບໍ່ມີໃຜເຊື່ອ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: